Kontakt

Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica Sp. z o.o. 

 ul. Karola Rychlińskiego 1

 05-091 ZĄBKI

 

tel. (22) 781 68 43, 

faks: (22) 781 65 02,

www.mswdrewnica.pl

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

KRS 0000349207, NIP 1251556511, REGON 142256270,

kapitał zakładowy –  47 461 000,00 zł

Konto: BGŻ BNP Paribas S.A. 53 1600 1462 1841 6293 3000 0001

Bank Pekao S.A. O/Warszawa 07 1240 1040 1111 0010 2930 6850

 

Klauzula obowiązku informacyjnego: 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:

 

1) administratorem danych osobowych Pacjentów jest Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica

    Sp. z o.o., adres: ul. Karola Rychlińskiego 1, 05-091 Ząbki;

 

2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować

    w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej:

    Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;

 

3) administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h) RODO,

    tj. w celu zapewnienia opieki zdrowotnej, co wynika z ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach

    pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;

 

4) dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów

    prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania

    danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. laboratorium zewnętrznym, kancelarią

    prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z

    zakresu ochrony danych osobowych);

 

5) administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji

    międzynarodowej; 6) mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.

 

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:

 

1) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, tj. z ustawy 

     z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;

 

2) przysługuje Państwu prawo dostępu do treści

    swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu

    nadzorczego;

 

3) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji ww. celów.

    Konsekwencją niepodania danych będzie odmowa udzielenia świadczeń z zakresu opieki zdrowotnej;

 

4) administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.