PROJEKT POWR.04.01.00-00-DI12/17

 

 projekty

 

Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie

Projekt ”Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie” współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Informacje dotyczące projektu:

Wartość całkowita projektu: 12 151 546,00 PLN
Wkład własny: 364 547,00 PLN
Wartość dofinansowania: 11 457 692,72 PLN
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
Priorytet: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa
Działanie: 4.1 Innowacje społeczne
Okres realizacji projektu: 1 grudzień 2017– 30 listopad 2020
Jednostka realizująca projekt: Miasto Stołeczne Warszawa/Biuro Pomocy i Projektów Społecznych

Partnerzy i realizatorzy w projekcie:

 1. Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
 2. Stowarzyszenie Otwarte Drzwi
 3. Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica Sp. z o.o.
 4. Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o.

Opis projektu:

Cel główny projektu: poprawa jakości i efektywności działań w obszarze zdrowia psychicznego poprzez przetestowanie modelu wsparcia osób z zaburzeniami psychicznymi (OzZP). Zaplanowane w modelu rozwiązania zmierzają do wzmocnienia OzZP w optymalnym funkcjonowaniu w społecznościach lokalnych poprzez wspieranie procesu zdrowienia.

Grupa docelowa: Wypracowany model będzie testowany w trzech społecznościach lokalnych – dzielnicach Warszawy: Wola, Targówek i Praga Północ. W każdej dzielnicy w realizację działań będą zaangażowane istniejące tam placówki lecznictwa psychiatrycznego, programy wsparcia, ośrodki pomocy społecznej oraz struktury samorządowe.

Odbiorcy projektu:

Projekt adresowany jest do osób z zaburzeniami psychicznymi oraz społeczności lokalnych. Planuje się, że w każdym roku trwania programu (lata 2018-2010):

 • 350 os. skorzysta z konsultacji Doradców, z których:
 • 90 os. zostanie objętych „Warsztatami ds. Zdrowienia”,
 • 180 os. skorzysta z doradztwa zawodowego,
 • 10-12 os. skorzysta z mieszkań chronionych,
 • ok. 50 os. weźmie udział w ruchu samopomocowym,
 • ok. 250 os. skorzysta z rozszerzonej oferty Klubów w poszczególnych dzielnicach,

W ciągu pierwszych 12 m-cy pracy Doradców z ich usług skorzysta 450 osób z zaburzeniami psychicznymi.

 • ok. 120 członków rodzin skorzysta z konsultacji z Doradcami,
 • ok. 100 członków rodzin skorzysta z grup wsparcia,
 • ok. 150 przedst. społeczności lokalnych zostanie objętych szkoleniami w zakresie wspierania osób z zaburzeniami psychicznymi,
 • ok. 1000 uczniów ze szkół ponadpodstawowych weźmie udział w spotkaniach destygmatyzacyjnych,
 • ok. 500 os. zostanie objętych działaniami dotyczącymi zdrowia psychicznego prowadzonych w ramach animacji lokalnej,
 • 90 os. weźmie bezpośredni udział w przygotowywaniu lokalnych strategii wspierania osób z zaburzeniami psychicznymi.

Działania w projekcie:

Model będzie testowany na terenie trzech dzielnic m.st. Warszawy – Woli, Targówka i Pragi Północ. Realizacja projektu będzie przebiegała w trzech fazach:

 1. Faza przygotowawcza obejmie m.in. zatrudnienie personelu projektu, w tym rekrutację Doradców ds. Zdrowienia i Wsparcia, szkolenia dla Doradców, wynajem i wyposażenie lokali dla Doradców, remont i wyposażenie mieszkań chronionych dla OzZP.
 2. Faza testowania obejmie realizację poszczególnych etapów modelu.
 3. Faza ewaluacji prowadzona będzie przez cały okres fazy testowania i zakończy się wypracowaniem zmodyfikowanego modelu uwzględniającego wyniki testowania.

Założone główne efekty oddziaływań:

 • wzrost subiektywnie odczuwanej jakość życia,
 • poprawa funkcjonowania indywidualnych sieci społecznych,
 • wzrost poziomu funkcjonowania społecznego,
 • optymalizacja przebiegu procesu zdrowienia,
 • wzrost poczucia umocnienia,
 • poprawa jakości i kompleksowości oferowanego wsparcia,
 • wypracowanie form i zasad współpracy pomiędzy podmiotami wspierającymi osoby z zaburzeniami psychicznymi.

 

  

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia w ramach projektu w ramach realizowanego projektu „Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi - testowanie i wdrażanie”

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1

Przedmiot zapytania: wynajęcie lokalu użytkowego wraz z mediami na znajdującego się na parterze budynku, dostosowanego dla osób z niepełnosprawnościami na siedzibę doradców ds. zdrowia i wsparcia –  szczegóły

Wyniki postępowania

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2

Przedmiot zapytania: zatrudnienie na stanowisko Specjalisty ds. rozliczeń finansowych- szczegóły

 Wyniki postępowania

 

_____________________________________________________________________ 

Nr sprawy: 3/POWR/2018

Ogłoszenie o zamówieniu na:

Usługi trenerów pracy oraz doradcy zawodowego w projekcie:

„Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego

Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie” - w ramach

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

data zamieszczenia 24.04.2018 r. :Ogłoszenie o zamówieniu.

Załączniki:załączniki.zip

data zamieszczenia 11.05.2018 r. : Informacja z otwarcia o ofert.

 

_____________________________________________________________________ 

Nr sprawy: 4/POWR/2018

Ogłoszenie o zamówieniu na:

Usługi trenerów pracy oraz doradcy zawodowego w projekcie:

„Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego

Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie” - w ramach

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

data zamieszczenia 15.05.2018 r. :Ogłoszenie o zamówieniu.

data zamieszczenia 15.05.2018:Załączniki.zip

data zamieszczenia 23.05.2018 r. :Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu.

 

data zamieszczenia 29.05.2018 r.:Informacjaz otwarcja ofert.

data zamieszczenia 05.06.2018 r.:Informacja o wyniku postępowania.

 

_____________________________________________________________________ 

Nr sprawy: 5/POWR/2018

Ogłoszenie o zamówieniu na:

Usługi trenerów pracy oraz doradcy zawodowego w projekcie:

„Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego

Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie” - w ramach

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

data zamieszczenia 06.06.2018 r. :Ogłoszenie o zamówieniu.

data zamieszczenia 06.06.2018 r. :Załączniki

data zamieszczenia 14.06.2018 r. :Informacja z otwarcia ofert.

data zamieszczenia 18.06.2018 r. :Informacja o wyniku postępowania.

 

_____________________________________________________________________ 

Nr sprawy:6/POWR/2018

Ogłoszenie o zamówieniu na:

Usługi trenerów pracy oraz doradcy zawodowego w projekcie:

„Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego

Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie” - w ramach

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

data zamieszczenia 20.06.2018 r. :Ogłoszenie o zamówieniu.

data zamieszczenia 20.06.2018 r. :Załączniki

data zamieszczenia 28.06.2018 r. :Informacja z otwarcia ofert.

data zamieszczenia 13.07.2018 r. :Informacja_o wyniku postępowania.

 

_____________________________________________________________________ 

Nr sprawy:7/POWR/2018

Ogłoszenie o zamówieniu na:

Usługi trenerów pracy oraz doradcy zawodowego w projekcie:

„Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego

Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie” - w ramach

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

data zamieszczenia: 16.07.2018 r. :Ogłoszenie o zamówieniu.

data zamieszczenia: 16.07.2018 r. :Załącznik formularz w wersji edytowalnej.

data zamieszczenia: 24.07.2018 r. :Informacja z otwarcia ofert.

data zamieszczenia: 30.08.2018 r. :Informacja o udzieleniu zamówienia.

 

_____________________________________________________________________ 

Nr sprawy: 9/2018

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości

Szacunkowej poniżej wyrażonej w złotych równowartości 221.000 euro

w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa trzech laptopów,

urządzenia wielofunkcyjnego oraz niszczarki dla Mazowieckiego Szpitala

Wojewódzkiego Drewnica Sp. z o.o.". Przedsięwzięcie współfinansowane

z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego

Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Projekt pod nazwą „Warszawski

Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z

Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie”.

data zamieszczenia: 17.07.2018 r.:Ogłoszenie o zamówieniu.

data zamieszczenia: 17.07.2018 r. :Siwz+załączniki.

data zamieszczenia 25.07.2018 r.:Informacja_z otwarcja ofert

data zamieszczenia 25.07.2018 r.:Informacja o wyniku postępowania

 

_____________________________________________________________________

Nr sprawy: 13/2018

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki pn.:

„Dostawa trzech laptopów, urządzenia wielofunkcyjnego oraz niszczarki

dla Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego Drewnica Sp. z o.o.”

Przedsięwzięcie współfinansowane z Europejskiego Funduszu

Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja

Rozwój 2014-2020. Projekt pod nazwą „Warszawski Zintegrowany

System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami

Psychicznymi – testowanie i wdrażanie”.

data zamieszczenia: 10.08.2018 r.:Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy.

data zamieszczenia: 31.08.2018 r.:Informacja o wyniku postępowania.

_____________________________________________________________________

Rozeznanie rynku dotyczy usługi polegającej na świadczeniu usług w zespole Doradców

ds. zdrowia i wsparcia (profesjonalistów) przez osoby z doświadczeniem choroby psychicznej

w ramach projektu: "Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Osób

z Zaburzeniami Psychicznymi - testowanie i wdrażanie " współfinansowanego ze środków

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja

Rozwój 2014-2020. (Zaproszenie - Asystent Zdrowienia.)

 

_____________________________________________________________________

Nr sprawy: 8/POWR/2018

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne:

Wykonywanie czynności w charakterze Asystenta Zdrowienia w projekcie: „Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie” -
- w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

data zamieszczenia: 28.08.2018 r. :Ogłoszenie o zamówieniu.

data zamieszczenia: 28.08.2018 r. :Załącznik formularz w wersji edytowalnej.

data zamieszczenia 17.09.2018 r.:Informacja o wyborze.

 

_____________________________________________________________________

Nr sprawy: 9/POWR/2018

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne:

wykonywanie czynności w charakterze Dietetyka w ilości 10 godzin w miesiącu  w projekcie: "Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi - testowanie i wdrażanie" - w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

data zamieszczenia: 30.08.2018 r.: Ogłoszenie o zamówieniu.

data zamieszczenia: 30.08.2018 r.: Załaczniki w wersji edytowalnej.

data zamieszczenia 17.09.2018 r.: Informacja o wyniku postępowania

 

_____________________________________________________________________

Nr sprawy: 10/POWR/2018

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne:

Usługi osób prowadzących grupę wsparcia dla rodzin w projekcie: "Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego

Osób z Zaburzeniami Psychicznymi - testowanie i wdrażanie" - w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

data zamieszczenia: 30.08.2018 r.: Ogłoszenie o zamówieniu.

data zamieszczenia: 30.08.2018 r.: Załaczniki w wersji edytowalnej.

data zamieszczenia 17.09.2018 r.: Informacja o wyniku postępowania

 

_____________________________________________________________________

Nr sprawy: 12/POWR/2018

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne:Usługi osób prowadzących

grupę wsparcia dla rodzin w projekcie:"Warszawski Zintegrowany

System Leczenia i Wspierania ŚrodowiskowegoOsób z Zaburzeniami

Psychicznymi - testowanie i wdrażanie" - w ramachProgramu Operacyjnego

Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020współfinansowanego z Europejskiego

Funduszu Społecznego.

data zamieszczenia: 13.09.2018 r.:Ogłoszenie o zamówieniu.

data zamieszczenia: 13.09.2018 r.:Załaczniki w wersji edytowalnej.

data zamieszczenia: 18.09.2018 r.:Informacja o zmianie treści Ogłoszenia + załączniki.